Java多线程、进度条实现赛马实验

赛马

下周一就要去做java实验了,还记得上一次实验还有一个程序没写完,匆匆交了实验报告的半成品(希望老师没发现www)。为了下周一能有更充裕的时间在实验课写代码,我搜了一下我们学校的实验报告。嘿,宁猜怎么着!还真有16年的实验报告。虽然有点不太一样,但题目大多是相同的,于是我就开始写。
这是有关赛马的一个程序,题目如下:编写一个多线程的控制程序,称为赛马程序。创建分别代表两匹马的两个线程,并将它们设置为高低不同的优先级,并以进度条的形式显示赛马过程。
以下是我经过多方学习写出的代码,希望大佬斧正。
(文章写得有点随意,毕竟我也是个随便的人www)

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Test 
{
  static Thread threadObj1;
  static Thread threadObj2;
  JFrame frame;
  JPanel panel;
  JLabel label1,label2;
  static JLabel label3;
  static JProgressBar progressBar1;
	static JProgressBar progressBar2;
  public static void main(String[] args)
  {
  	Test test=new Test();
  	test.go();
    threadObj1=new ThreadClass1();
    threadObj2=new ThreadClass2();
    threadObj1.setPriority(6);
    threadObj2.setPriority(4);
    threadObj1.start();
    threadObj2.start();
  }
  void go() 
  {
    frame=new JFrame("赛马");
    panel=new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2,2));
    label1=new JLabel("一号马");
    label2=new JLabel("二号马");
    label3=new JLabel("加油!");
    progressBar1 = new JProgressBar(SwingConstants.HORIZONTAL,0,100);
    progressBar1.setStringPainted(true);
    progressBar2 = new JProgressBar(SwingConstants.HORIZONTAL,0,100);
    progressBar2.setStringPainted(true);
    panel.add(label1);
    panel.add(progressBar1);
    panel.add(label2);
    panel.add(progressBar2);
    frame.getContentPane().add(panel,BorderLayout.CENTER);
    frame.getContentPane().add(label3,BorderLayout.SOUTH);
    frame.setSize(300, 100);
    frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setVisible(true);
  }
}
class ThreadClass1 extends Thread
{
	public void run()
	{
		while(Test.progressBar1.getValue()<100)
		{
			Test.progressBar1.setValue(Test.progressBar1.getValue()+1);
			System.out.println(Test.progressBar1.getValue());
			try{
				Thread.sleep((int)(Math.random()*300+100));
			}catch(InterruptedException e) {}
		}
		if(Test.progressBar1.getValue()==100 && Test.progressBar2.getValue()!=100)
			Test.label3.setText("胜利者:1号马!");
	}
}

class ThreadClass2 extends Thread
{
	public void run()
	{
		while(Test.progressBar2.getValue()<100)
		{
			Test.progressBar2.setValue(Test.progressBar2.getValue()+1);
			System.out.println(Test.progressBar2.getValue());
			try{
				Thread.sleep((int)(Math.random()*300+100));
			}catch(InterruptedException e) {}
		}
		if(Test.progressBar2.getValue()==100 && Test.progressBar1.getValue()!=100)
			Test.label3.setText("胜利者:2号马!");
	}
}
匿名

发表评论

匿名网友